Informatică aplicată I

informática_4

Fișa disciplinei

SEMESTRUL:
1 Semestru
ANUL DE STUDIU:
5

FIŞA DISCIPLINEI

Anul universitar 2015-2016

  1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
1.2 Facultatea Inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată
1.3 Departamentul Utilizări, acționări și automatizări  industriale
1.4 Domeniul de studii Inginerie electrică
1.5 Ciclul de studii[i] Licenţă
1.6 Programul de studii Electronică de putere şi acţionări electrice

 

  1. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Informatică aplicată I
2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. ing. Oana-Maria Neacșu
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii Șef lucr. dr. ing. Oana-Maria Neacșu

Șef lucr. dr. ing. Corneliu Căileanu

2.4 Anul de studii[ii] I 2.5 Semestrul[iii] I 2.6 Tipul de evaluare[iv] E 2.7 Tipul disciplinei[v] DF

 

  1. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 1 3.3a sem.   3.3b laborator 2 3.3c proiect 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ[vi] 56 din care 3.5 curs 14 3.6a sem.   3.6b laborator 28 3.6c proiect 14
Distribuţia fondului de timp[vii] Nr. ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 22
Tutoriat[viii] 7
Examinări[ix] 5
Alte activităţi:  
3.7 Total ore studiu individual[x] 64  
3.8 Total ore pe semestru[xi] 120  
3.9 Numărul de credite 5  

 

  1. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum[xii] ·
4.2 de competenţe ·                   C2 – Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor şi tehnologia informației

 

 

  1. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului[xiii] ·    Sală dotată cu tablă şi videoproiector
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului / proiectului[xiv] ·    Sală de calculatoare

 

  1. Competenţele specifice acumulate[xv]
Număr de credite alocat disciplinei[xvi]: 5 Repartizare credite pe competenţe[xvii]
Competenţe profesionale CP1 C.1.3 Rezolvarea de probleme uzuale din domeniul ingineriei electrice folosind pachete de programe dedicate 1
CP2 C 2.5 Transpunerea problemelor din ingineria electrică în programe de calculator 1
CP3 C 4.5  Realizarea unor programe pe calculator specifice aplicațiilor metrologice 1
Competenţe

transversale

CT1 CT1 –  Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor şi timpilor de lucru 1
CT2 CT2 – Aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei 0,5
CT3 CT3 – Utilizarea eficientă a surselor informaționale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată 0,5

 

  1. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul şi aplicaţiile practice vizează cunoaşterea principalelor caracteristici tehnice şi funcţionale ale calculatorului, cunoaşterea tipurilor de reţele informaţionale, cunoaşterea rolului software-ului de sistem şi al aplicaţiilor software, respectiv utilizarea, la nivel superior, a modulelor din pachetul Microsoft Office.
7.2 Obiective specifice Asimilarea cunoștințelor teoretice fundamentale legate de  tehnicile moderne oferite de tehnologia informaţiei.

Obținerea deprinderilor pentru utilizarea şi realizarea aplicaţiilor specifice softului Microsoft Office

 

  1. Conţinuturi
8.1 Curs[xviii] Metode de predare[xix] Observaţii
Cap I. Concepte ale tehnologiei informaţiei

Ø  Hardware şi software

Ø  Calculatoarele în activitatea cotidiană

Ø  Sănătate şi siguranţă. Mediu

Ø  Securitatea informaţiei. Securitatea şi legea

Prelegere clasică.

Expunerea, Problematizarea, demonstraţia, conversaţia euristică

 

2 ore
Cap II  Sisteme de operare şi aplicaţii software                                                                    2 ore

Ø  Organizarea unui sistem de operare

Ø  Funcţiile unui sistem de operare

Ø  Clasificarea sistemelor de operare

Ø  Exemple de sisteme de operare

Ø  Aplicaţii software. Etapele dezvoltării unei aplicaţii software

Ø  Exemple de aplicaţii software

Prelegere clasică.

Expunerea, Problematizarea, demonstraţia, conversaţia euristică

 

2 ore
Cap III  Reţele informaţionale

Ø  Istoric

Ø  Noţiuni primare

Ø  Tipuri de reţele

Ø  Componente

Ø  Reţeaua Internet. Servicii Internet

Ø  Extranet. Intranet

Prelegere clasică.

Expunerea, Problematizarea, demonstraţia, conversaţia euristică

 

2 ore
Cap IV  Procesarea textului

Ø  Microsoft Word. Introducere

Ø  Elemente generale cu privire la utilizarea programului

Ø  Operaţii de bază

Ø  Formatarea textului

Ø  Formatarea documentelor

Ø  Tabele

Ø  Imagini, grafice şi alte obiecte

Ø  Corespondenţă masivă

Prelegere clasică.

Expunerea, Problematizarea, demonstraţia, conversaţia euristică

 

2 ore
Cap V  Calcul tabelar

Ø  Microsoft Excel. Introducere

Ø  Elemente generale cu privire la utilizarea programului

Ø  Lucrul cu celule

Ø  Lucrul cu foi de calcul

Ø  Formule şi funcţii

Ø  Formatare

Ø  Grafice şi diagrame

Ø  Formatarea şi imprimarea foilor de calcul

Prelegere clasică.

Expunerea, Problematizarea, demonstraţia, conversaţia euristică

 

2 ore
Cap VI  Baze de date

Ø  Despre proiectarea unei baze de date

Ø  Microsoft Access. Introducere

Ø  Tabele

Ø  Formulare

Ø  Prelucrarea datelor existente în tabele

Ø  Interogări

Ø  Rapoarte

Prelegere clasică.

Expunerea, Problematizarea, demonstraţia, conversaţia euristică

 

2 ore
Cap VII  Prezentări

Ø  Microsoft PowerPoint. Introducere

Ø  Realizarea unei prezentări

Ø  Formatarea textului şi a imaginilor

Ø  Diagrame, scheme organizatorice şi obiecte desenate

Ø  Efecte de animaţie

Ø  Pregătirea şi imprimarea prezentărilor

Prelegere clasică.

Expunerea, Problematizarea, demonstraţia, conversaţia euristică

 

2 ore
Bibliografie curs:

Bibliografie selectivă:

1.       Luncă E., Curs de „Informatică aplicată I” în format electronic, www.demm.ee.tuiasi.ro/info_courses.html;

2.       Andrew S. Tanenbaum, Sisteme de operare moderne, Ediţia a II-a, Editura Byblos, 2004;

3.       Baltac, V. (colectiv), ECDL START în 22 de lecţii şi 100 de simulări, Casa de Editură Andreco, Bucureşti, 2002;

Baltac, V. (colectiv), ECDL – Excel, Access, PowerPoint în 20 de lecţii şi 75 de simulări, Casa de Editura Andreco, Bucureşti, 2003.

 

8.2a Seminar Metode de predare[xx] Observaţii
     
8.2b Laborator Metode de predare[xxi] Observaţii
     
1.Utilizarea Windows Rezolvare teste. Discuții. 2 ore
2.Utilizarea aplicație WORD Descrierea aplicației

Rezolvare teste. Discuții.

8 ore
3.Utilizarea aplicație EXCEL Descrierea aplicației

Rezolvare teste. Discuții.

8 ore
4.Utilizarea aplicației ACCESS Descrierea aplicației

Rezolvare teste. Discuții.

6 ore
5.Utilizarea aplicației POWER POINT Descrierea aplicației

Rezolvare teste. Discuții.

4 ore
8.2c Proiect Metode de predare[xxii] Observaţii
Pentru Proiect-Realizarea unor materiale complexe, care să implice utilizarea tehnicilor oferite de aplicațiile din pachetul Microsoft Office Teme proiect 14 ore
Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect):

Bibliografie selectivă:

4.       Luncă E., Curs de „Informatică aplicată I” în format electronic, www.demm.ee.tuiasi.ro/info_courses.html;

5.       Andrew S. Tanenbaum, Sisteme de operare moderne, Ediţia a II-a, Editura Byblos, 2004;

6.       Baltac, V. (colectiv), ECDL START în 22 de lecţii şi 100 de simulări, Casa de Editură Andreco, Bucureşti, 2002;

Baltac, V. (colectiv), ECDL – Excel, Access, PowerPoint în 20 de lecţii şi 75 de simulări, Casa de Editura Andreco, Bucureşti, 2003.

 

  1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului[xxiii]
Obiectivul celor 14 ore de curs, 28 ore de aplicații şi 14 ore de proiect ale disciplinei „Informatică aplicată I” este de a asigura deprinderea, de către orice student al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, a elementelor fundamentale de utilizare a calculatorului, elemente necesare atât în procesul general de formare, cât şi în pregătirea ulterioară, de strictă specialitate.

Studenţii care promovează aceasta disciplina vor avea nivelul de cunoştinţe necesar susţinerii examenului ECDL-Complet.

 

  1. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs ·   Cunoştinţe teoretice însuşite (cantitatea, corectitudinea, acurateţea) Teste pe parcurs[xxiv]:

Tip de evaluare: „mixt”

Test de cunoștințe cu întrebări închise /deschise, dezvoltare tematică

20 %
Teme de casă: %
Evaluare finală:

Examinare practică – rezolvare de teste şi aplicaţii practice cu ajutorul calculatorului: – 2 ore

30 % (minim 5)
10.5a Seminar ·   Frecvenţa/relevanţa intervenţiilor sau răspunsurilor ·   Evidenţa intervenţiilor, portofoliu de lucrări (referate, sinteze ştiinţifice) %
10.5b Laborator ·   Cunoaşterea aparaturii, a modului de utilizare a instrumentelor specifice; evaluarea unor instrumente sau realizări, prelucrarea şi interpretarea unor rezultate ·   Chestionar scris

·   Demonstraţie practică

20%  (minim 5)
10.5c Proiect ·   Calitatea proiectului realizat, corectitudinea documentaţiei proiectului, justificarea soluţiilor alese ·   Autoevaluarea, prezentarea şi/sau susţinerea proiectului

·   Evaluarea critică a unui proiect

30% (minim 5)
10.5d Alte activităţi[xxv] · · % (minim 5)
10.6 Standard minim de performanţă[xxvi]
Cursul şi aplicaţiile practice vizează cunoaşterea principalelor caracteristici tehnice şi funcţionale ale calculatorului, cunoaşterea tipurilor de reţele informaţionale, cunoaşterea rolului software-ului de sistem şi al aplicaţiilor software, respectiv utilizarea, la nivel superior, a aplicaţiei de procesare a textului Microsoft Word, a aplicaţiei de calcul tabelar Microsoft Excel, a aplicaţiei pentru baze de date Microsoft Access şi a aplicaţiei pentru prezentări Microsoft PowerPoint

 

 

 

 

 

 

Data completării,                                 Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de aplicaţii,

 

07.09.2015                         Șef lucr. dr. ing. Oana-Maria NEACȘU       Șef lucr. dr. ing. Oana-Maria NEACȘU

Șef lucr. dr. ing. Corneliu CĂILEANU

 

 

 

 

 

Data avizării în departament,                                      Director departament,

 

14.09.2015                                                                  Prof.dr.ing. Gheorghe LIVINȚ

 

[i] Licenţă / Master

[ii] 1-4 penrtru licenţă, 1-2 pentru master

[iii] 1-8 pentru licenţă, 1-3 pentru master

[iv] Examen, colocviu sau VP A/R – din planul de învăţământ

[v] DF – disciplină fundamentală, DID – disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate sau DC – disciplină complementară – din planul de învăţământ

[vi] Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc)

[vii] Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7.

[viii] Între 7 şi 14 ore

[ix] Între 2 şi 6 ore

[x] Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual.

[xi] Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu numărul de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 24 de ore pe credit.

[xii] Se menţionează disciplinele obligatoriu a fi promovate anterior sau echivalente

[xiii] Tablă, vidoproiector, flipchart, materiale didactice specifice etc.

[xiv] Tehnică de calcul, pachete software, standuri experimentale, etc.

[xv] Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite (www.rncis.ro sau site-ul facultăţii)

[xvi] Din planul de învăţământ

[xvii] Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei

[xviii] Titluri de capitole şi paragrafe

[xix] Expunere, prelegere, prezentare la tablă a problematicii studiate, utilizare videoproiector, discuţii cu studenţii (pentru fiecare capitol, dacă este cazul)

[xx] Discuţii, dezbateri, prezentare şi/sau analiză de lucrări, rezolvare de exerciţii şi probleme

[xxi] Demonstraţie practică, exerciţiu, experiment

[xxii] Studiu de caz, demonstraţie, exerciţiu, analiza erorilor etc.

[xxiii] Legătura cu alte discipline, utilitatea disciplinei pe piaţa muncii

[xxiv] Se va preciza numărul de teste şi săptămânile în care vor fi susţinute.

[xxv] Cercuri ştiinţifice, concursuri profesionale etc.

[xxvi] Se particularizează la specificul disciplinei standardul minim de performanţă din grila de competenţe a programului de studii.

TOP

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com